>

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W trosce o Ciebie stworzyliśmy niniejszy Regulamin, żebyś łatwo mógł/mogła zapoznać się  z warunkami świadczonych przez Nas usług.

Nie zapominaj, że jako  Konsumentowi przysługuje Ci szereg praw wynikających
z przepisów powszechnie obowiązujących. Regulamin nie stoi w sprzeczności z niniejszymi przepisami, a każde wątpliwości będziemy interpretować na Twoją korzyść.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Świadczeniodawcą usług za pośrednictwem strony internetowej centrumzaburzenodzywiania.pl jest  Fundacja Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania z siedzibą we Wrocławiu(50-369), przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej nr 46 lok. 1A, wpisaną  do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerze KRS: 0000729552, NIP: 8992844359 REGON: 380075704, Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, email: info@centrumzaburzenodzywiania.pl (zwana dalej również Świadczeniodawcą lub Fundacją).

2.Niniejszy dokument określa warunki korzystania z usług świadczonych przez Nas drogą elektroniczną, a także prawa i obowiązki Świadczeniodawcy i Świadczeniobiorcy.

3.Fundacja świadczy na rzecz Świadczeniobiorcy następujące usługi drogą elektroniczną: rezerwacja wizyty, konsultacja on-line, wysyłka Newslettera, kontakt za pomocą formularza, korzystanie z bloga oraz korzystanie z darmowych treści cyfrowych do pobrania (ebooków).

4.Świadczeniodawca zobowiązany jest informować, o każdej zmianie warunków świadczonych przez niego usług, natomiast Świadczeniobiorca obowiązany jest korzystać z świadczonych przez Fundację usług  przez użycie odpowiedniego oprogramowania i urządzeń.

5.Wszystkie ceny usług płatnych podane na stronie internetowej są cenami brutto (z VAT).

6.Fundacja zastrzega sobie prawo do organizowania cyklicznych promocji, których warunki każdorazowo zostaną przedstawione na stronie internetowej Fundacji.

7.Korzystając z usług elektronicznych świadczonych przez Fundację Świadczeniobiorcy obowiązani są do stosowania się do zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym in. dostarczania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, w tym mowy nienawiści  na tle religijnym, rasowym, etnicznym, orientacji seksualnej, przynależności do danej płci, jak również wszelkich treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęte zostały następujące znaczenia poniższych sformułowań:

 • Świadczeniodawca – należy przez to rozumieć Fundację Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania z siedzibą we Wrocławiu;
 • Świadczeniobiorca – osoby fizyczne (konsument lub przedsiębiorca), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną korzystające z usług Fundacji świadczonych drogą elektroniczną;
 • Usługi elektroniczna (zwana też usługą) – należy przez to rozumieć usługuję świadczoną drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Świadczeniobiorcy, w tym umawianie wizyt, konsultację on-line, kontakt z Fundacją za pomocą formularza, wysyłka Newslettera, korzystanie z bloga, korzystanie z darmowych treści cyfrowych do pobrania (ebooków).
 • Strona internetowa – należy przez to rozumieć stronę pod adresem: centrumzaburzenodzywiania.pl;
 • Umowa o świadczenie usług – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Świadczeniobiorcą i Świadczeniodawcą, za pośrednictwem strony internetowej, na oferowane przez Fundację usługi;
 • Umówienie wizyty – należy przez to rozumieć zawarcie umowy pomiędzy
  Świadczeniodawcą i Świadczeniobiorcę o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci konsultacji lub konsultacji on-line;
 • Wizyta – należy przez to rozumieć ustalony co do dnia i godziny termin konsultacji ze specjalistą z zakresu psychoterapii, dietetyki klinicznej, psychiatrii, psychodietetyki, współpracującym z Fundacją;
 • Konsultacja – należy przez to rozumieć poradę, rozmowę ze specjalistą z zakresu psychoterapii, dietetyki klinicznej, psychiatrii, psychodietetyki, współpracującym z Fundacją;
 • Konsultacja on-line – należy przez to rozumieć konsultację odbywającą się na odległość, za pośrednictwem aplikacji wybranej przez Świadczeniobiorcę;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustaw przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ

1.Celem świadczenia usług drogą elektroniczną nie jest wymagane posiadanie specjalistycznego sprzętu i/lub oprogramowania. Wystarczające pozostaje:

 • dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu;
 • posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres email);
 • posiadanie aktualnego systemu operacyjnego.

2.W przypadku jakichkolwiek problemów w związku korzystaniem z świadczonych przez Fundację usług – Świadczeniobiorca może skorzystać z pomocy Fundacji poprzez kontakt za pomocą wiadomości mailowej, pod adresem: info@centrumzaburzenodzywiania.pl .

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 • REZERWACJA WIZYTY

1.Rezerwacji wizyty można dokonać 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

2.Rezerwacja wizyty następuje po wykonaniu przez Świadczeniobiorcę następujących czynności:

 • Świadczeniobiorca do umówienia wizyty korzysta z formularza dostępnego w zakładce Umów wizytę. Wybiera z rozwijanego menu miasto, następnie rodzaj wizyty (pierwsza/kolejna). Jeśli chce zarezerwować wizytę online korzysta z formularza w zakładce Wizyty online. W dostępnym formularzu wybiera rodzaj wizyty, pracownika – specjalisty oraz datę i godzinę wizyty;
 • po kliknięciu przycisku dodaj do koszyka Świadczeniobiorca zobowiązany jest zweryfikować poprawność wybranych danych, o których mowa w pkt 1 powyżej. Po pozytywnej weryfikacji – Świadczeniobiorca zobowiązany jest kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania;
 • Po kliknięciu przycisku Przejdź do podsumowania Świadczeniobiorca zobowiązany jest podać następujące dane – imię, nazwisko oraz adres email;
 • następnie Świadczeniobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, a także Polityką prywatności i polityką cookies. Następnie po zapoznaniu się z treścią niniejszych regulacji, Świadczeniodawca obowiązany jest zaakceptować ich treści poprzez odznaczenie odpowiednich checkbox’ów;
 • dalej Świadczeniobiorca celem umówienia wizyty zobowiązany jest kliknąć przycisk Zamawiam i płacę lub innego równoznacznego. Kliknięcie przycisku Zamawiam i płacę lub innego równoznacznego jest jednoznaczne z zawarciem przez Fundację
  i Świadczeniobiorcą umowy o świadczenie usług konsultacji lub konsultacji on-line.
 • W kolejnym kroku Świadczeniobiorca zobowiązany jest dokonać płatności zgodnie z wyświetloną instrukcją.

3.Po opłaceniu wizyty, Świadczeniobiorca otrzymuje na wskazanego przez siebie adres emaila potwierdzenie rezerwacji wybranego przez siebie terminu wizyty.

4.Świadczeniobiorca z chwilą kliknięcia przycisku zamawiam i płacę lub przycisku równoznacznego oraz opłaceniu wizyty -wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Fundację z chwilą otrzymania przez Fundację zapłaty.

5.Odwołanie terminu wizyty jest możliwe nie później jednak niż 24 godziny przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Po odwołaniu wizyty mniej niż 24 godzin przed planowanym terminem jej rozpoczęcia – nie ma możliwości zwrotu dokonanej przez Świadczeniobiorcę płatności.

 

 • KONSULTACJE ON-LINE

1.Konsultacja on-line odbywa się za pośrednictwem aplikacji wybranej przez Świadczeniobiorcę. Usługa konsultacji on-line jest usługą odpłatną.

2.Rezerwacja terminu konsultacji on-line odbywa się na zasadach wskazanych w instrukcji Rezerwacji wizyty.

3.Po rezerwacji wizyty – konsultacji on-line, pracownik Fundacji skontaktuje się ze Świadczeniobiorcą w formie wiadomości mailowej lub telefonicznej celem ustalenia szczegółów konsultacji on-line, w tym ustalenia rodzaju dogodnej dla Świadczeniobiorcy aplikacji, za pomocą której ma odbyć się konsultacja on-line oraz uzyskania wszelkich danych umożliwiających nawiązanie kontaktu za pomocą niniejszej aplikacji.

4.W terminie umówionej konsultacji – wybrany specjalista – skontaktuje się ze Świadczeniobiorcą za pomocą dogodnej dla niego aplikacji celem przeprowadzenia konsultacji on-line.

 

 • NEWSLETTER

1.Newsletter – jest bezpłatną usługą polegającą na cyklicznej wysyłce przez Fundację do Świadczeniobiorcy, na wskazany przez Świadczeniobiorcę adres email, wiadomości zawierających informacje o aktualnych usługach świadczonych przez Fundację, nowych ofertach, promocji wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Fundację oraz treści edukacyjnych. Usługa w postaci wysyłki  bezpłatnego Newslettera  następuje po dokonaniu przez Świadczeniobiorcę zamówienia Newslettera  poprzez wykonanie następujących czynności:

2.Świadczeniobiorca wypełnia prawidłowo formularz bądź na bieżąco i dołącz do newslettera lub innego równoznacznego poprzez wpisanie aktualnego, prawidłowego adresu mailowego;

3.Świadczeniobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, a także Polityką prywatności i polityką cookies. Po zapoznaniu się z treścią niniejszych regulacji Świadczeniobiorca obowiązany jest zaakceptować ich treści poprzez odznaczenie odpowiednich checkbox’ów;

4.Następnie Świadczeniobiorca klika przycisk Zapisz. Po tej czynności na adres  email, wskazany w formularzu, wysłana zostanie wiadomość mailowa zawierająca link aktywacyjny, potwierdzający zapisanie się do Newslettera;

5.Świadczeniobiorca klika w otrzymany link aktywacyjny, aby potwierdzić subskrypcję Newslettera. Czynność ta ma potwierdzić prawidłowość podanego adresu email, a nadto wolę Świadczeniobiorcy na dodanie jego adresu mailowego do listy dystrybucyjnej świadczonych przez Fundację usług w postaci wysyłki Newslettera. Kliknięcie w link aktywacyjny powoduje rozpoczęcie świadczenia przez Fundację świadczenia usługi wysyłki Newslettera. Niekliknięcie w button  Potwierdź swój email powoduje, że zamówienie usługi wysyłki Newslettera nie zostanie zrealizowane.

6.Podanie przez Świadczeniobiorcę adresu mailowego w polu bądź na bieżąco i dołącz do newslettera lub innego równoznacznego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na otrzymywanie Newslettera.

7.Świadczeniobiorca zobowiązany jest do podania własnego adresu email lub adresu email, do którego został upoważniony przez osoby trzecie i do którego ma dostęp.

8.Świadczeniobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi wysyłki Newslettera zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, niniejszego Regulaminu oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

9.Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach wysyłki Newslettera, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie. Świadczeniobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, na terenie całego świata. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Świadczeniodawcy może stanowić podstawę dochodzenia przez Fundację roszczeń przeciwko Świadczeniobiorcy.

 • BLOG

1.Korzystanie z bloga ma charakter usługi bezpłatnej. Świadczeniobiorca może przeglądać treści na blogu niemniej nie jest uprawiony do ich kopiowania. Dane publikowane na blogu mają wyłącznie charakter informacyjny, a Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędny, dezaktualizację niniejszych danych oraz ewentualne szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem niniejszych danych przez Świadczeniobiorcę.

2.Treści zamieszczone w zakładce BLOG, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie. Świadczeniobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, na terenie całego świata. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Świadczeniodawcy może stanowić podstawę dochodzenia przez Fundację roszczeń przeciwko Świadczeniobiorcy.

 • FORMULARZ KONTAKTOWY

1.Kontakt za pomocą formularza kontaktowego jest usługą bezpłatną umożliwiającą Świadczeniobiorcy złożenia zapytania dotyczącego tematyki zaburzeń odżywiania, możliwości powrotu do zdrowia i pomocy w tym zakresie, a także oferty usług świadczonych przez Fundację oraz wszelkich innych zapytań związanych z przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności.

2.Celem korzystania z formularza kontaktowego Świadczeniobiorca dokonuje następujących czynności:

 • wypełnia formularz kontaktowy poprzez podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz wypełnienia pola treść wiadomości;
 • zapoznaje się z treścią niniejszego Regulaminu, a także Polityką prywatności i polityką cookies. Po zapoznaniu się z treścią niniejszych regulacji akceptuje ich treści poprzez odznaczenie odpowiednich checkbox’ów.
 • klika przycisk wyślij.

3.Po kliknięciu  przycisku wyślij na stronie internetowej pojawia się komunikat Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

4.Fundacja udziela odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego w terminie do 72 godzin od otrzymania danego zapytania, w formie wiadomości mailowej wysyłanej na wskazany w formularzu adres email.

5.Poprzez kontakt za pomocą formularza kontaktowego, Fundacja nie świadczy usługi konsultacji.

BEZPŁATNE MATEIRAŁY CYFROWE DO POBRANIA (EBOOKI)

1.Świadczeniobiorca może korzystać z bezpłatnych materiałów cyfrowych do pobrania.

2.Materiały, o których mowa powyżej znajdują na stronie internetowej w zakładce Do pobrania.

3.Celem pobrania wybranego materiału Świadczeniobiorca zobowiązany jest dokonać następujące czynności:

 • kliknąć przycisk Pobierz ebooka;
 • następnie w polu email Świadczeniobiorca wpisuje adres email, na który zostanie wysłany link do pobrania ebooka;
 • Świadczeniobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki bezpieczeństwa oraz Polityki cookis i zaakceptować jej treści poprzez odznaczenie odpowiednich checkbox’ów.
 • w następnym kroku Świadczeniobiorca zobowiązany jest kliknąć przycisk – wyślij link.

4.Na podany przez Świadczeniobiorcę adres email wysłana zostanie wiadomość zawierająca w swej treści link do pobrania wybranego przez Świadczeniobiorcę materiału cyfrowego (ebooka) w formacie pliku pdf.

5.Materiały cyfrowe do pobrania umieszczone na stronie internetowej Fundacji stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie. Świadczeniobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, na terenie całego świata. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Świadczeniodawcy może stanowić podstawę dochodzenia przez Fundację roszczeń przeciwko Świadczeniobiorcy.

 

PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

1.Konsultacje oraz konsultacje on-line świadczone przez Fundację maja charakter odpłatny zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej.  Pozostałe usługi świadczone przez Fundację w drodze elektronicznej mają charakter bezpłatny.

2.Świadczeniodawca oferuje możliwość zapłaty za świadczone usługi płatne za pośrednictwem operatora Przelewy24.

3.Zapłaty należy dokonać w walucie polskiej – złotówkach [PLN].

4.Istnieje możliwość skorzystania z innych form płatności. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją w drodze korespondencji mailowej, wysłanej na adres: info@centrumzaburzenodzywiania.pl .

5.Dokonanie płatności następuje z chwilą potwierdzenia wpłaty przez operatora Przelewy24. W przypadku przelewu tradycyjnego – z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Fundacji.

6.Brak dokonania opłaty jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i niezrealizowaniem usługi przez Fundację.

 

REKLAMACJE

1.Świadczeniobiorca jest uprawniony jest do złożenia reklamacji, w szczególności w przypadku jeżeli działania Fundacji w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przewidzianych w niniejszym Regulaminie, realizowane są niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres email: info@centrumzabuzenodzywiania.pl lub przesłana pocztą tradycyjną na adres Fundacji:
Marii Curie-Skłodowskiej nr 46 lok. 1A, 50-369 Wrocław.

3.Reklamacja winna zawierać następujące elementy: adres email, imię i nazwisko zgłaszającego reklamację opis problemu będącego jej przedmiotem, a także jeżeli została przesłana pocztą tradycyjną – adres zamieszkania lub adres do doręczeń.

4.Fundacja rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W sytuacji, gdy reklamacja nie może zostać rozpoznana w wyżej wskazanym terminie, Fundacja powiadomi Świadczeniobiorcę drogą mailową na adres poczty elektronicznej podany przez Świadczeniobiorcę, o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument który zawarł umowę z przedsiębiorą na odległość ma możliwość odstąpić od Umowy
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2.Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie wiadomości mailowej przesłanej pocztą elektroniczna na adres e-mail: info@centrumzaburzenodzywiania.pl, jak również pisemnie – przesłane w formie tradycyjnej na adres Fundacji: ul. Marii Curie-Skłodowskiej nr 46 lok. 1A, 50-369 Wrocław. Wzór formularza oświadczenia odstąpienia od umowy  stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30  maja 2014 r. o prawach konsumenta, z którą można zapoznać się na stronie https://isap.sejm.gov.pl/. Korzystanie z niniejszego formularza jest dobrowolne. Brak skorzystania z formularza nie stanowi  o nieważności odstąpienia od umowy.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW

1.Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczeniem przez Fundację usług drogą elektroniczną rozstrzygane będą na drodze postępowania polubownego.

2.W przypadku braku polubownego załatwienia sporu, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Fundacji.  Prawem właściwym w niniejszych sporach jest prawo polskie.

3.Świadczeniobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady  dostępu do tych procedur dostępne są m.in. na stronach internetowych, a także w siedzibach  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony  Konkurencji i Konsumentów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

2.Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej.

3.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeks cywilny, ustawa o ochronie praw konsumentów oraz ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.Postanowienia niniejszego regulaminu nie wykluczają możliwości podjęcia przez Fundację kroków prawnych wobec osób naruszających jej prawa autorskie.

 

 

DATA PUBLIKACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ: 9.08.2022

 

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!