Agnieszka Kilian – Matuszak

psychoterapeutka poznawczo behawioralna

Agnieszka Kilian – Matuszak

Wykształcenie i doświadczenie

Nazywam się Agnieszka Kilian – Matuszak. Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralny w trakcie 4-letniego szkolenia, w rekomendowanej przez PTTPB Szkole Psychoterapii Crescentia we Wrocławiu oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących terapii osób dorosłych oraz młodzieży, koncentrując się min. na specyficznych problemach okresu dojrzewania (min. depresja młodzieńcza, samouszkodzenia, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania i niska samoocena). 

Doświadczenie zawodowe nabywałam min. pracując jako wolontariusz na oddziale chemioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu. Następnie w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie we Wronińcu oraz Domu Pomocy Społecznej im. Świętej rodziny we Wrocławiu, gdzie do moich głównych zadań należała diagnoza psychologiczna, psychoedukacja oraz oddziaływania terapeutyczne w postaci terapii indywidualnej oraz warsztatów grupowych. Dodatkowo współpracując z firmą świadczącą usługi opiekuńcze dla osób starszych dotkniętych chorobą neurodegeneracyjną prowadziłam program „Opieki w Polsce”, w zakresie którego zajmowała się min. wczesną diagnozą zaburzeń wieku starczego, psychoedukacją, interwencją kryzysową oraz wsparciem psychologicznym seniorów i ich opiekunów. 

W ramach projektu „Niewidzialne rany” prowadziłam warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych, oraz szkolenia z obszaru samouszkodzeń i depresji wieku młodzieńczego. Współpracując z placówkami oświatowymi prowadziła min. konsultacje oraz terapie indywidualną z adolescentami samo-okaleczającymi się.

Obecnie zdobywam doświadczenie terapeutyczne współpracując z Pracownią Psychoterapii AlterEgo, pracując indywidualnie z młodzieżą oraz seniorami w zakresie min. terapii funkcji poznawczych, oraz jako psycholog w prywatnej organizacji. 

 

 

Najważniejsze szkolenia

  • Pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Racjonalnej Terapii Zachowań
  • Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania

Jak pracuję z pacjentami?

W pracy terapeutycznej kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Cenię sobie atmosferę wzajemnego szacunku, otwartości i akceptacji, która w jej odczuciu – stwarza przestrzeń do nawiązania bezpiecznej relacji między z klientem.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!